Share Ilves ry:n säännöt

Share Ilves ry:n säännöt

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Share Ilves ry ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

 1. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on

 1. Toimia tamperelaisien monilajisen urheiluseura Ilveksen joukkueiden (jäljempänä Ilves) kannattajayhdistyksenä
 2.  Edistää joukkueiden näkyvyyttä ja kannustusta.
 3. Edistää jäseniensä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Ilveksen kannattaja- ja urheilutoiminnan kehittämiseen.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää seminaareja, juhlia, tapahtumia ja tiedotusta tavoitteidensa toteuttamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 1. ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja;
 2. omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta;
 3. järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä, joukkorahoituskampanioita ja arpajaisia sekä
 4. harjoittaa  kaikkea laillista elinkeino ja ansiotoimintaa
 1. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenyyksiä ovat ikijäsen, perusjäsen ja kannatusjäsen. Jäsenyydet ovat henkilöjäsenyyksiä, mutta kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä myös yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö.

Jokaisella yhdistyksen jäsenellä lukuun ottamatta kannatusjäseniä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Jäseneksi tulee maksamalla yhdistyksen kulloisenkin jäsenmaksun.

 1. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen

 1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai
 2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella  vahingoittanut yhdistystä tai sen mainetta tai
 3. ei täytä laissa taikka näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

Yhdistys katsoo jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna.

 1. Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsen maksaa jäsenmaksun.

Ikijäsen; kertakaikkisen jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen kevätkokous

Perusjäsen; kertakaikkisen jäsenmaksun ja/tai vuosittaisen jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää kevätkokous

Kannatusjäsen; kertakaikkisen jäsenmaksun; jonka suuruudesta päättää kevätkokous

Toimintavuoden 1.5.-30.4. jäsenmaksu tulee maksaa hallituksen määräämään ajankohtaan mennessä.

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen kevätkokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten määrästä päättää yhdistyksen kevätkokous.

Hallituksen toimikausi on yhdistyksen tilikauden mukainen 1.5.-30.4.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 1. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.5.-30.4.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen. syyskokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee luovuttaa tilintarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhti- ja syyskokous elo-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahdenkymmenen (20) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko tavallisessa postissa, sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, tai julkaistava yhdistyksen ilmoitustaululla (www-sivut).

Kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kokouskutsussa.

 1. Päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella ikijäsenellä ja perusjäsenellä yksi ääni.

Lisäksi äänivaltainen jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään yhtä yhdistyksen äänivaltaista jäsentä. Valtakirja on toimitettava viimeistään kolme päivää ennen kokousta hallituksen puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä jonkin asian osalta toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla. Mikäli yksikään ehdokas ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Samoin menetellään muissakin tapauksissa, jos täytettävänä on vain yksi paikka.

Kun täytettävänä on useita paikkoja, suoritetaan valinta suhteellisella vaalilla, joka toteutetaan seuraavasti:

1. Äänestäjä kirjoittaa vaalilippuunsa enintään niin monta nimeä kuin on täytettäviä paikkoja;

2. Äänestäjän ensimmäiseksi merkitsemä ehdokas saa yhden äänen, toiseksi merkitsemä puolikkaan äänen, kolmanneksi merkitty kolmasosaäänen jne.;

3. Lopuksi lasketaan kaikkien ehdokkaiden saamat äänet yhteen, ja eniten ääniä yhteensä saaneet tulevat valituiksi.

 1. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on:

 1. käsitellä edellisen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus;
 2. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
 3. käsitellä omistusten ja edustusten tilannetta.
 4. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on:

 1. hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle;
 2. päättää hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle kalenterivuodelle;
 3. valita hallituksen puheenjohtaja;
 4. valita hallituksen muut jäsenet;
 5. valita yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka tilintarkastajaa ja heille                        varatilintarkastajat;
 6. valita yhdistyksen edustajat tarvittaviin edustustehtäviin ja ohjeistaa näihin valittuja yhdistyksen päämääristä ja tavoitteista kyseisissä tehtävissä.
 7. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi jaetaan varat Ilves ry:lle.

Vanhat säännöt. Voimassa 1.8.2019 saakka

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Share Ilves ry ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on

1.                   Toimia tamperelaisien jääkiekkojoukkue Ilveksen edustusjoukkueen (jäljempänä Ilves) kannattajayhdistyksenä

2.                   Edistää joukkueen näkyvyyttä ja kannustusta.

3.                   Edistää jäseniensä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Ilveksen edustuskiekkoilun kehittämiseen.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää seminaareja, juhlia, tapahtumia ja tiedotusta tavoitteidensa toteuttamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

1.                   ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja;

2.                   omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta;

3.                   järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä

4.                   harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenyyksiä ovat  ikijäsen, perusjäsen ja kannatusjäsen. Jäsenyydet ovat henkilöjäsenyyksiä, mutta kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä myös yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö.

Jokaisella yhdistyksen jäsenellä lukuun ottamatta kannatusjäseniä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen

1.                      on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai

2.                      on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai

3.                      ei täytä laissa taikka näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna.

5. Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsen maksaa jäsenmaksun.

Ikijäsen; kertakaikkisen jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous

Perusjäsen; kertakaikkisen jäsenmaksun + jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää syyskokous

Kannatusjäsen; kertakaikkisen jäsenmaksun; jonka suuruudesta päättää syyskokous

Vuosittainen jäsenmaksu tulee maksaa hallituksen määräämään ajankohtaan mennessä.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten määrästä päättää yhdistyksen syyskokous.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettavatoiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee luovuttaa tilintarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-touko ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahdenkymmenen (20) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko tavallisessa postissa, sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai yhdistyksen ilmoitustaululla.

Kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava kokouskutsussa.

11. Päätöksenteko yhdistyksen kokouksessa

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella ikijäsenellä ja perusjäsenellä yksi ääni.

Lisäksi äänivaltainen jäsen voi edustaa valtakirjalla enintään yhtä yhdistyksen äänivaltaista jäsentä. Valtakirja on toimitettava viimeistään kolme päivää ennen kokousta hallituksen puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei näissä säännöissä jonkin asian osalta toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan enemmistövaalilla. Mikäli yksikään ehdokas ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Samoin menetellään muissakin tapauksissa, jos täytettävänä on vain yksi paikka.

Kun täytettävänä on useita paikkoja, suoritetaan valinta suhteellisella vaalilla, joka toteutetaan seuraavasti:

1.                      Äänestäjä kirjoittaa vaalilippuunsa enintään niin monta nimeä kuin on täytettäviä paikkoja;

2.                      Äänestäjän ensimmäiseksi merkitsemä ehdokas saa yhden äänen, toiseksi merkitsemä puolikkaan äänen, kolmanneksi merkitty kolmasosaäänen jne.;

3.                      Lopuksi lasketaan kaikkien ehdokkaiden saamat äänet yhteen, ja eniten ääniä yhteensä saaneet tulevat valituiksi.

12. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on:

1.                      käsitellä edellisen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus;

2.                      päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

3.                      valita yhdistyksen edustajat tarvittaviin edustustehtäviin

4.                      käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kokous voi päättää siirtää päätösvallan kohdan kolme asiassa hallitukselle.

Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on:

1.                      hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksun suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle;

2.                      päättää hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle kalenterivuodelle;

3.                      valita hallituksen puheenjohtaja;

4.                      valita hallituksen muut jäsenet;

5.                      valita yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat;

6.                      käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi jaetaan sen varat käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamiskokouksen päättämällä tavalla.